rule-1580862_960_720

הרעת תנאים בעבודה הוא מצב בו חל שינוי מסיבות שונות במהלך העסקה אשר כולל בין

היתר: הורדה בשכר או ביטולו, מעבר למקום גיאוגרפי מרוחק יותר העולה על 40 ק"מ, שינוי

שעות עבודתו הקבועות וכו'. אם נתקלת בשינוי באחד מדברים שהוזכרו לעיל, אתה רשאי

לתבוע את המעסיק שלך על הרעת תנאים בעבודה.

מהו הרעת תנאים בעבודה?

הרעת תנאים בעבודה הוא כל שינוי שקורה במהלך העבודה לאחר שסוכם בחוזה בין

הצדדים ביחסי מעביד ועובד התנאים להעסקה. ע"פ חוק פיצויי פיטורים משנת 196, הרעת

תנאים בעבודה, זכאי העובד להתפטר מעבודתו ויראו את התפטרותו כפיטורים. כלומר על

המעביד לשלם לעובד פיצויי פיטורים מלאים כאילו פוטר מעבודתו. הרעת תנאים כוללת

בתוכה שינויים : בשכר בין אם זה הורדה בשכר באופן דרסטי או ביטולו, מעבר למיקום

מרוחק יותר העולה על 40 ק"מ, שינוי בשעות העבודה הקבועות,אי תשלום דמי לידה, דמי

הבראה,דמי חופשה ועוד שעל פי החוק אמור המעסיק לשלם.

מה עושים שנתקלים בהרעת תנאים?

אם נתקלת בהרעת תנאים אתה רשאי לתבוע את המעסיק בבית משפט לעבודה. ע"פ חוק

העבודה כל עובד אשר נעשה לו הרעת תנאים בעבודתו זכאי לתבוע את המעסיק ולקבל

פיצויים בהתאם להרעת תנאי העבודה. מטרת החוק של הרעת התנאים זה להגן על העובד

בכל מה שקשור ליחסי עובד מעביד אשר עוברים על החוק שנקבע. כמו כן החוק נועד למנוע

מצבים בהם המעסיק ינסה לגרום להתפטרותו של העובד ע"י הרעת תנאיו והעסקתו על מנת

להתחמק מתשלום חובותיו לעובד ואי תשלום פיצויי פיטורים כחוק.

האם כדאי לתבוע את מקום העבודה?

אם הרעת התנאים היא בלתי נסבלת רצוי עד מאוד לתבוע את מקום העבודה. ע"פ חוק

הרעת התנאים אסור למעסיק לפטר את העובד, כך שהעובד מוגן ואין לו מה לחשוש לתבוע

את המעסיק. עדיף לעובד לתבוע את המעסיק מאשר לעבוד תחת חוקים חדשים וחוסר יחס

של המעביד כלפי העובד. אסור לעובד להמשיך ולעבוד במקום בו תנאי העבודה מחפירים

ועוברים על החוק, העובד הוא לא עבד של המעביד.